Kim Meijer

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kim-Meijer Advocatuur.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis en oplossingsgerichte benadering
Voor alle diensten van Kim-Meijer Advocatuur geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Kim-Meijer Advocatuur voor deze diensten geen resultaat kan garanderen. Kim-Meijer Advocatuur zal bij het verlenen van rechtsbijstand uitgaan van een constructieve en oplossingsgerichte benadering.

Artikel 3 Opdracht
Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door Kim-Meijer Advocatuur. Kim-Meijer Advocatuur is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Kim-Meijer Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaats vindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 10.000,= in de desbetreffende zaak.

Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Kim-Meijer Advocatuur verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum.

Artikel 5 Inschakelen van derden
Kim-Meijer Advocatuur zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Kim-Meijer Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Kim-Meijer Advocatuur aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 6 Voorschot
Kim-Meijer Advocatuur is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door Kim-Meijer Advocatuur in redelijkheid worden vastgesteld. Kim-Meijer Advocatuur zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.

Artikel 7 Tarieven en honorarium
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan Kim-Meijer Advocatuur dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de door Kim-Meijer Advocatuur jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. Kosten die Kim-Meijer Advocatuur namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden gescheiden in rekening gebracht. Een percentage van 5% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten (zoals onder andere; porti, telefoon, fax, kopieer- en emailkosten).

Artikel 8 Bewaren gegevens
Na sluiting daarvan zal het dossier nog vijf jaar in het archief Kim-Meijer Advocatuur bewaard blijven. Indien de opdrachtgever nog stukken uit het dossier wenst te ontvangen, dan kan daartoe binnen die termijn een verzoek worden gedaan. Voor het opvragen van stukken uit het archief kunnen kosten in rekening worden gebracht. Kim-Meijer Advocatuur behoudt zich het recht voor het dossier na de bewaartermijn te vernietigen.

Artikel 9 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
Op de dienstverlening van Kim-Meijer Advocatuur is de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt de opdrachtgever zijn bezwaren eerst voor aan Kim-Meijer Advocatuur. De klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van de klacht als leidraad. Opdrachtgever dient de klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Kim-Meijer Advocatuur kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, hierna te noemen: ‘de Geschillencommissie’.

Kim-Meijer Advocatuur zal uw klacht zo spoedig mogelijk met u in redelijk overleg bespreken. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. Binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht zal Kim-Meijer Advocatuur de klacht schriftelijk afhandelen. Indien wordt afgeweken van deze termijn, dan zal daarvan met redenen omkleed mededeling worden gedaan aan de opdrachtgever, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris van het eenmanskantoor Kim-Meijer advocatuur is Mr. E.J. Kim-Meijer. De opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. Het reglement kan worden opgevraagd bij de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. De opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Kim-Meijer Advocatuur indienen bij de Geschillencommissie aan genoemd adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie slechts bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000.

Opdrachtgever kan hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer de hoogte van de claim is beperkt tot € 10.000 en schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere. Uitspraken van de Geschillencommissie over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 10 Praktijkuitoefening en zaakwaarneming
Kim-Meijer Advocatuur is een eenmanspraktijk waarbinnen mr. drs. E.J. Kim-Meijer als advocaat de praktijk uitoefent en betrokken is bij de uitvoering van de opdracht. Mr. drs. E.J. Kim-Meijer heeft voorzien in externe waarneming of vervanging bij langere (ongeplande) afwezigheid..

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Kim-Meijer Advocatuur en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kim-Meijer Advocatuur voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

  • T+31 (0)70 - 82 00 305
  • F+31 (0)20 - 75 08 951
  • Eejkimmeijer@protonmail.com
  • Ekimmeijer@kim-meijer.com
  • Iwww.kim-meijer.com
  • Bezuidenhoutseweg 123
  • 2594 AE's-Gravenhage
  • Postbus 93380
  • 2509 AJ's-Gravenhage